L’associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMIPA) és l’associació, sense afany de lucre, que agrupa els pares, mares o tutors dels i els alumnes del CMEMP. Està reconeguda legalment en el Registre d’associacions.

El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament i el seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

Participa en l’organització de diferents activitats i té un representant en el Consell Escolar del CMEMP al qual li podeu fer observacions que després hi seran comentades. Des del centre recomanam l’associacionisme ja que és una manera de complementar i fer que l’educació dels fills/es sigui encara més completa i manifestar les opinions referents a l’educació que es trobin pertinents sabent que l’AMIPA té comunicació constant amb la direcció del centre.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMIPA) es la asociación, sin afán de lucro, que agrupa los padres, madres o tutores de los alumnos del CMEMP. Está reconocida legalmente en el registro de asociaciones.

Su objetivo fundamental es contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza y su funcionamiento se basa en el diálogo y en la colaboración con los diversos sectores de la comunidad educativa.

Participa en la organización de diferentes actividades y tiene un representante en el Consejo Escolar del CMEMP al cual le podéis hacer observaciones que después estarán comentadas. Desde el centro recomendamos el asociacionismo puesto que es una manera de complementar y hacer que la educación de los hijos/se sea todavía más completa y manifestar las opiniones referentes a la educación que se encuentren pertinentes sabiendo que la AMIPA tiene comunicación constante con la dirección del centro.

AMIPA CMEMP
Associació de Mares i Pares del Conservatori Municipal Elemental de Música de Palma
Blanquers 2
07001 Palma
amipa.conservatori.palma@gmail.com

En Facebook
https://www.facebook.com/amipa.cmemp?fref=nf

En Twitter
https://twitter.com/amipa_cmemp